China

Shenzhen Gas Corp., Ltd.
73 Chunfeng Road, Shenzhen China
Shenzhen,   Guangdong
518001
China

Phone Number: 86-755-2287445, 2181869 ex
Fax Number: 86-755-2239270, 2186842
Contact Name: Mr. Kong Qingxiang, Mr. Qi Jingwen, Mr

New Search